Arbeidsrecht

Advocaat Arbeidsrecht in Almere en Lelystad

Bent u op zoek naar een advocaat arbeidsrecht in Almere en Lelystad? Koppert Legal staat zowel werkgevers als werknemers bij en kan u helpen. Neem vrijblijvend contact met ons op! Zowel als werknemer als werkgever is het arbeidsrecht op u van toepassing. Dit heeft ermee te maken dat u een zakelijke relatie aangaat met een werkgever of werknemer. Wat beide partijen afspreken, wordt vastgelegd in een schriftelijke arbeidsovereenkomst. Naast de arbeidsovereenkomst zijn de werkgever en werknemer soms ook gebonden aan een cao. Vaak is de arbeidsvoorwaardenregeling van de werkgever ook op de arbeidsovereenkomst van toepassing. Komt u er zelf niet uit? Bob Koppert ondersteunt u graag als arbeidsrecht advocaat.

We hebben het over een arbeidsovereenkomst wanneer er sprake is van een gezagsverhouding, het verrichten van arbeid en het betalen van salaris. Een arbeidsovereenkomst is voor bepaalde tijd, voor de duur van een project of voor onbepaalde tijd. In de arbeidsovereenkomst staan bepalingen die gelden tijdens de duur van de overeenkomst. Dit zijn de spelregels voor de werkgever en de werknemer. In de arbeidsovereenkomst staan soms afspraken die gelden na afloop van het dienstverband. Dit zijn de zogeheten postcontractuele bedingen, zoals bijvoorbeeld het concurrentiebeding en het relatiebeding. Hebt u bedenkingen bij bepaalde onderdelen van het contact? Dat is het wellicht verstandig contact op te nemen met Koppert Legal.

Wilt u weten of uw arbeidsovereenkomst goed in elkaar zit? Koppert Legal adviseert u graag over de inhoud van uw arbeidsovereenkomst. Dat kan gemakkelijk via deze pagina.

 

Ontslag werknemer

Als advocaat arbeidsrecht kan Bob Koppert advies uitbrengen wanneer u te maken krijgt met het beëindigen van een dienstverband. Vaak gebeurt dit als volgt:

  • Werkgever en werknemer spreken met wederzijds goedvinden af onder welke voorwaarden de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. Deze afspraken worden vaak vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Aan de hand daarvan kan de werknemer aanspraak maken op een uitkering op grond van de sociale zekerheid.
  • De werkgever kan aan de kantonrechter vragen om het dienstverband te beëindigen in een ontbindingsprocedure.
  • Indien sprake is van een reorganisatie of als sprake is van een langdurig zieke werknemer, kan de werkgever een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV.

 

Voor het rechtsgeldig kunnen beëindigen van een arbeidsovereenkomst houdt de werkgever niet alleen formele aspecten in de gaten moeten houden, zoals de opzegtermijn en opzegverboden. Ook moet er een duidelijke reden zijn om het dienstverband te beëindigen. Het opbouwen van een personeelsdossier is daarbij van groot belang. Indien er onduidelijkheden zijn rondom uw ontslag, is het belangrijk dat u op de hoogte bent van een aantal zaken. Koppert Legal adviseert u graag!

Alles over het ontslag van een werknemer? Neem dan snel een kijkje op deze pagina!

 

Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet is de meest vergaande maatregel die een werkgever kan nemen. De werkgever moet hiervoor een dringende reden hebben en deze ook moeten kunnen bewijzen. Een ontslagen werknemer ontvangt in de regel geen WW-uitkering. Wel moet de ontslagen werknemer binnen twee maanden na het ontslag een procedure hebben gestart bij de kantonrechter. Als de kantonrechter oordeelt dat een werkgever ten onrechte ontslag op staande voet heeft toegepast, kan de rechter de arbeidsovereenkomst herstellen. Ook is het mogelijk dat de werknemer een billijke vergoeding krijgt toegekend. Herstelt de kantonrechter de dienstbetrekking? Dan moet de werkgever met terugwerkende kracht het salaris betalen. Vaak legt de kantonrechter daarbij als sanctie op dat de werkgever ook de wettelijke verhoging over dat salaris aan de werknemer verschuldigd is. Een ontslag op staande voet dat ten onrechte is gegeven, kan dus een enorme schadepost opleveren voor de werkgever. Voordat u overgaat tot ontslag op staande voet, is het verstandig advies in te winnen. Koppert is gespecialiseerd advocaat arbeidsrecht.

Meer weten over ontslag op staande voet? Neem dan snel een kijkje op deze pagina!

 

Concurrentiebeding en relatiebeding

Als werknemer is het mogelijk dat u na afloop van de arbeidsovereenkomst nog bepaalde verplichtingen hebt ten opzicht van uw oude werkgever. Zo kan er bijvoorbeeld sprake zijn van een concurrentiebeding. Dit beding bepaalt dat u niet in dienst mag treden bij een concurrent. Een afgeleide van een concurrentiebeding is het relatiebeding. Dit beding verbiedt de werknemer vaak om zakelijke contacten te hebben met relaties van de oude werkgever. Er zijn voorwaarden verbonden aan dergelijke bedingen. Een kantonrechter weegt altijd de belangen van beide partijen om daarna te kunnen oordelen of het belang van de werkgever óf de werknemer doorslaggevend is. Over deze belangenafweging wordt veel geprocedeerd. Als advocaat arbeidsrecht kan Koppert u  daarover adviseren.

Meer weten over het concurrentie- en relatiebeding? Neem dan snel een kijkje op deze pagina!

 

Ontslagvergoeding

Ontbindt de werkgever de arbeidsovereenkomst? Dan is vaak een transitievergoeding aan de werknemer verschuldigd. Deze transitievergoeding is per 1 juli 2015 in de plaats gekomen van de kantonrechtersformule. De hoogte van de transitievergoeding is wettelijk vastgelegd en is afhankelijk van de duur van de arbeidsovereenkomst. Kan de werknemer een ernstig verwijt worden gemaakt? Dan is er geen vergoeding verschuldigd. Dat geldt eveneens bij de werknemer die de pensioen- of AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt. De werkgever kan onder omstandigheden kosten in mindering brengen op de transitievergoeding. Naast de transitievergoeding kan een billijke vergoeding een rol spelen. Heeft een werkgever bijvoorbeeld ernstig verwijtbaar gehandeld? Dan kan de kantonrechter een aanvullende vergoeding vaststellen. Hoe hoog die billijke vergoeding zal uitvallen, is op voorhand niet te voorspellen. De jurisprudentie hierover is wisselend. Koppert kan u ondersteunen als arbeidsrecht advocaat.

Alles weten over de ontslagvergoeding? Neem dan snel een kijkje op deze pagina!

 

Zieke werknemer

Wanneer een werknemer ziek is, heeft hij of zij minimaal recht op 70% doorbetaling van het salaris tijdens ziekte gedurende 104 weken. In de arbeidsovereenkomst of in een toepasselijke cao wordt vaak bepaald dat de eerste 52 weken 100% salaris wordt betaald. De werkgever betaalt het salaris door en is samen met de zieke werknemer verantwoordelijk voor de re-integratie van de werknemer. De werkgever kijkt naast interne mogelijkheden voor re-integratie ook naar mogelijkheden tot re-integratie buiten de eigen werkgever. Dit is het zogenaamde tweede spoor. Tijdens de eerste 104 weken van arbeidsongeschiktheid mag de zieke werknemer niet worden ontslagen. Mogelijkheden om een zieke werknemer te ontslaan zijn er wel. De oorzaak mag dan niet gelegen zijn in de ziekte. Het is belangrijk om de risico’s van een dergelijk ontslag goed in kaart te brengen. Als advocaat arbeidsrecht kan Bob Koppert u daarbij helpen.

Meer weten over een zieke werknemer? Neem dan snel een kijkje op deze pagina!

 

Reorganisatie

Is er binnen uw bedrijf sprake van een reorganisatie met gevolgen voor de arbeidsplaatsen? Dan wordt door het afspiegelingsbeginsel  vastgesteld voor welke werknemers het ontslag zal volgen. Een ondernemer moet het voornemen aan de OR en het personeel voorleggen. Ook wordt in bepaalde situaties overleg met de vakbonden gepleegd. Als werkgever kunt u een sociaal plan opstellen, maar dat is niet verplicht. Aangezien een reorganisatie voortkomt uit een bedrijfseconomische omstandigheid, kan de werkgever een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV. Tegen de beslissing van het UWV staat voor zowel werkgever als werknemer beroep open bij de kantonrechter.

Meer weten over een reorganisatie? Neem dan snel een kijkje op deze pagina!

 

Ww-uitkering, ziektewet-uitkering, wia-uitkering

Het arbeidsrecht en het sociaal zekerheidsrecht zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De wijze en grond van beëindiging van een dienstverband heeft gevolgen voor het recht van de werknemer op een WW-uitkering. Als er sprake is van een ontslag op staande voet of ernstig verwijtbaar handelen door de werknemer, heeft de werknemer zijn recht op een WW-uitkering normaalgesproken verspeeld. De advocaat arbeidsrecht kan ook over deze sociaal verzekeringsrechtelijke kant adviseren. Na 104 weken ziekte kan de werknemer aanspraak maken op een WIA-uitkering tenzij het UWV vindt dat de werkgever onvoldoende re-integratie inspanningen heeft verricht en een loonsanctie oplegt. Tegen deze beslissing van het UWV kan een werknemer een bezwaarschrift indienen. Als advocaat arbeidsrecht kunt u Koppert hiervoor inschakelen.

Alles weten over uitkeringen? Neem dan snel een kijkje op deze pagina!

 

Meer informatie?

Wilt u nadere informatie wat Koppert Legal in Almere en Lelystad voor u kan betekenen op het gebied van arbeidsrecht? Bel of mail voor een afspraak! Wij helpen u graag verder.

 

Verdiepingen

Contact

× Advocaat nodig?